Oplossingsrichtingen

De maatschappij ‘is van ons allemaal’ en via de vertegenwoordigende democratie geven politieke partijen en hun vertegenwoordigers daaraan invulling. Het is van het grootste belang dat burgers betrokken worden en blijven bij de politiek en de keuzes die daar gemaakt worden. Dat gaat over inhoud aan de hand van opvattingen over de samenleving en wat daarbij belangrijk is en wat je daaraan als mens zelf kunt bijdragen. Dat bindt veel meer dan ‘het politieke proces’, zoals dat zichtbaar wordt in ‘’s landsvergaderzalen’ en de media. Dat geldt zeker voor D66, dat in de jaren zestig van de vorige eeuw juist dat proces ter discussie heeft willen stellen. We zijn ons te weinig bewust van hetgeen we als politieke partij moeten doen om burgers en leden te inspireren om ons maatschappelijk ideaal in de directe lokale omgeving toe te passen. Daartoe lijkt een verenigingsoriëntatie een betere organisatievorm. Een politieke partij is immers primair gericht op het politieke proces, terwijl een vereniging zich richt op haar leden. Ook wij hebben ons niet weten te onttrekken aan de regels die ‘het politieke spel’ vraagt en hebben daarbij mogelijk de verbinding naar de directe persoonlijke omgeving van onze leden uit het oog verloren.

We slagen er nu onvoldoende in om onze idealen te laten landen in de samenleving als geheel en bij mensen individueel. Het gaat daarbij niet om professionele communicatieplannen, maar veeleer om een meer open partijorganisatie, die extern en intern wederzijds inspirerend werkt in een discussie over problemen binnen, ideeën over en oplossingen van de samenleving zelf en haar democratische staatsvorm.


Zoeken naar oplossingen en verbeteringen vraagt een driedubbele richting. Enerzijds moeten we het belang en de werking van de parlementaire democratie en de rechtstaat opnieuw en indringend duidelijk maken (de democratie). Daarnaast moeten we de toegankelijkheid en verbondenheid van het politieke proces met de maatschappij verbeteren (de politiek). Tot slot moeten we een meer aanspreekbaar platform voor maatschappelijke betrokkenheid zijn en sterker verbonden zijn met het maatschappelijk middenveld (de vereniging).